بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از نمایشگاه نوشیدنی ها